Kung ang baso ay glass, pwede mo kong kaldagin ng wagas hang gang magka halas

Advertisement